شبیه‌سازی مبدل‌های حرارتی

مدل‌سازی و شبیه‌سازی مبدل حرارتی از طریق انجام همزمان تحلیل های مکانیکی و حرارتی

  • بررس استانداردهای مربوطه جهت تعیین شرایط بارگذاری مبدل حرارتی
  • مدل‌سازی هندسه مسئله با استفاده از نقشه‌های مهندسی موجود
  • انتقال مدل به نرم افزار ANSYS Mechanical و انجام تنظیمات اولیه
  • تعریف نحوه تعامل اجزاء مدل، شرایط اولیه، مرزی و بارگذاری ها
  • تقسیم بندی مرزهای مدل برای اعمال شبکه مش مناسب