شبیه سازی سیستم پایه های محفظه آنیلینگ واحد نورد فولاد

Thermal and mechanical analysis of diffuser supporting system

تحلیل حرارتی و مکانیکی سیستم پایه های محفظه آنیلینگ واحد نورد فولاد

 

  • بررسی اثر بارگذاری مکانیکی بر روی رفتار سیستم
  • مدل سازی هندسی برای سناریوهای طراحی مختلف براساس نقشه ها و بازدید در محل
  • اجرای تحلیل حرارتی در نرم افزار انسیس با در نظر گرفتن شرایط دمایی بالا
  • انجام تحلیل مکانیکی براساس نتایج بدست آمده برای تحلیل حرارتی
  • مطالعه سیستم فعلی و 6 سناریوی طراحی دیگر به منظور رسیدن به ضریب اطمینان طراحی مطمئن