شوک انفجار روی شناورهای دریایی

شبیه‌سازی اثر شوک انفجار روی شناورهای دریایی

 

  • اتصال محیط AUTODYN به محیط Explicit Dynamics
  • ایجاد یک قطعه‌ی اویلری و عملیات های مرتبط
  • وارد نمودن ناحیه انفجار TNT
  • تعریف برهم کنش‌های مختلف در محیط AUTODYN